Algemene Voorwaarden Peerke’s Party & Service

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Peerke’s Party & Service voor zakelijke contacten en

contracten, alsmede particuliere.

Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot

uitvoering van het werk, onderhoud, verhuur of  verkoop door Peerke Party & Service.

1.2  De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van onze algemene

voorwaarden die op de website te vinden is of op verzoek meegestuurd met een offerte.

1.3  Bijzondere van onze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze

Schriftelijk / mail zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offertes.

2.1  Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  Mondelinge overeenkomsten zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk of per mail zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3.1  De overeenkomst van koop en verkoop of verhuur van goederen wordt eerst bindend voor Peerke’s Party & Service door zijn schriftelijke/ of mail bevestiging.

3.2  De huurder /opdrachtgever dient onmiddellijk bij ontvangst van de opdrachtbevestiging te     protesteren indien deze zich niet kan vinden met de inhoud van de overeenkomst.

3.3 Verhuurder behoudt het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect uit deze weigering zou kunnen ontstaan.

3.4 De huurder/opdrachtgever is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen aan de verhuurder welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

3.5  Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van

voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter onze

beoordeling.

3.6  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz. zomede

gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn

voor ons niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht,

ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen en afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd,

noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededelingen

worden gedaan.

3.7 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bestellingen en opdrachten is

geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

4.1 Peerke’s Party & Service aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden

van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

4.2  Algemene voorwaarden worden slechts door Peerke’s Party & Service aanvaard onder

bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie.

Artikel 5  Intellectuele eigendomsrechten.

5.1  Op alle door ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen

behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en

kopiëren zijn slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.2  De in 1 e lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen

blijven ons onvervreemdbaar eigendom en dienen op 1 e verzoek onverwijld geretourneerd te

worden.

5.3  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete

verschuldigd van € 10.000,– onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen

op grond van artikel 94 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 Verplichtingen van Peerke’s Party & Service.

6.1  Peerke’s Party & Service  is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de

overeenkomst uit te voeren.

6.2  Peerke’s Party & Service aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat het voor het werk

vereiste vergunningen en toewijzingen tijdig worden verleend.

6.3  Zo spoedig mogelijk na de opdracht vangt hij, in overleg met de op opdrachtgever de

werkzaamheden aan.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever.

7.1  De opdrachtgever zorgt ervoor dat Peerke’s Party & Service tijdig kan beschikken:

  1. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,

ontheffingen enz.) e.e.a. op aanwijzing van Peerke’s Party & Service.

  1. over het terrein, het water of de weg, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd
  2. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  3. over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht,

water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

7.2  De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding water, gas elektriciteit, als mede

opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze bij of op het werk aanwezig zijn.

7.3  Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde

onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer

of niet tijdige uitvoering hiervan.

7.4  Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de

opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daarvoor voor Peerke’s Party & Service

voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8  Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt ons om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door

ons gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan

derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met opdrachtgever

gesloten overeenkomsten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

9.1  Peerke’s Party & Service is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die

mochten ontstaan als direct gevolg van:

  1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven
  2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen

die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

9.2  Peerke’s Party & Service is aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan

het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de

opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van ons of van hen, die door ons

te werk zijn gesteld op de aan ons opgedragen werk(en).

9.3  Peerke’s Party & Service zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van

een opdrachtgever te vergoeden.

9.4  Peerke’s Party & Service is nimmer aansprakelijk voor eisen gesteld door overheid en/of organisaties en instellingen belast met de toezicht op de bouw en/of bouwvoorschriften/ bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijk vertegenwoordiger voor tijdens of na het verstrekken daarvan aan ons zijn gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en ons schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Risico beperking.

10.1  Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend.

Artikel 11 Meer- en Minderwerk.

11.1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

11.2  Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of

schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

11.3  Door Peerke’s Party & Service te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,

kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11.4  De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Opleveringstermijnen.

12.1  Opgegeven opleveringstermijnen gelden bij benadering.

12.2  De opleveringstermijnen zijn vast gesteld in de verwachting, dat er voor Peerke’s Party & Service  geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

12.3  Overschrijding van de opleveringstermijnen kan nimmer aanspraak geven op

schadevergoeding.

12.4  Wanneer bestelde goederen na verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de

opdrachtnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking

opgeslagen.

Artikel 13 Overmacht.

Buitengewone omstandigheden zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door

derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele en gedeeltelijke werkstakingen, oproer,

oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ter lande als in het land van herkomst der materialen,

uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Peerke’s Party & Sevice

of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Peerke’s Party & Service,  ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende

maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van

vervoer van Peerke’s Party & Service, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het

opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke

omstandigheden meebrengen, leveren voor ons overmacht op, die ons ontheffen van onze

verplichting tot levering, c.q. uitvoering van het werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op

schadevergoeding van welke aard genaamd of hoe ook genaamd kan doen opgelden.

Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer eigen beoordeling om of de

koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van het werk te annuleren of deze op te

schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden

te bestaan.

Artikel 14 Reclame.

14.1  Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. het werk grondig te inspecteren op

gebreken en bij aanwezigheid daarvan Peerke’s Party & Service terstond schriftelijk op de hoogte

te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering

Peerke’s Party & Service wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt,

dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te

stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14.2  Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

14.3  Indien de reclame naar ons oordeel juist is, zullen wij ter onze keuze hetzij een billijke

schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg

dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen. Wij zijn niet tot verdere schade of

kostenvergoeding hoegenaamd ook verplicht.

14.4  Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of

betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud.

15.1  Zolang Peerke’s Party & Service  geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van

partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop heeft ontvangen, blijven

de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Peerke’s Party & Service.

15.2  Het eigendomsvoorbehoud van Peerke’s Party & Service geldt tevens voor vorderingen van

Peerke’s Party & Service uit hoofde van de uitvoering van het werk op uit hoofde van de koop/

verkoop te verrichten werkzaamheden en vorderingen tot schadevergoeding van Peerke’s Party & Service, inclusief rente en kosten wegens tekortkomingen van de opdrachtgever/ koper.

15.3  Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt

of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

15.4  Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder

mede te verstaan het verbinden van die goederen t.b.v. derden b.v. bankinstellingen d.m.v.

verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden,

zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

15.5  Verhuurder blijft eigenaar van al het gehuurde. De huurder heeft geen recht om het gehuurde aan te passen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 16 Materialen.

16.1  Goederen die Peerke’s Party & Service tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen,

kunnen desgewenst aan hem toevallen, onder gehoudenheid van billijke verrekening.

Artikel 17 Annuleren.

17.1  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij

verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of verwerkt

tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege

van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

Opdrachtgever is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van

annulering der opdracht en/of weigering der goederen.

17.2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behouden wij ons alle rechten voor

om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

17.3.  Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete

verschuldigd van € 10.000,00 onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te

vorderen op grond van artikel 94 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 Oplevering.

18.1  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Peerke’s Party & Service de

opdrachtgever dit schriftelijk/mondeling heeft meegedeeld.

18.2  Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch

verlengd indien stagnatie optreedt, welke Peerke’s Party & Service niet kan worden aangerekend,

zoals onwerkbaar weer en staking, uitsluiting, oorlog en oorlogsgevaar of andere bijzondere

omstandigheden, zoals in artikel 12 genoemd.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19.1  Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in

gebreke zijn zonder dat dus enige in gebreke stelling vereist is

19.2  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zullen wij in geval van wanprestatie ook

het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel, of ten dele zonder

rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter onze keuze.

19.3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Peerke’s Party & Service eveneens, indien

de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd

of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is

getreden of door een derde is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland

mettertijd te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die wij op de opdrachtgever

hebben, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Betaling.

20.1 Alle vermelde totaalprijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

20.2  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening der nota, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen

20.3  Peerke’s Party & Service  is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen

de termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1½ % per maand te

berekenen, gerekend vanaf de dag der verzending der facturen.

20.4  Peerke’s Party & Service is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de

opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door niet betaling veroorzaakt

te vorderen.

20.5 Voor opdrachten / verhuur boven de € 500, geldt de betalingsregeling 50% aanbetaling en restant na afloop werkzaamheden, einde huurperiode, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20.6 Na het verstrijken van de 14 dagen is de huurder / opdrachtgever in verzuim getreden en zal deze tevens aan de verhuurder / opdrachtgever de wettelijke rente dienen te betalen over het verschuldigde bedrag.

20.7 Indien de betaling volgens opdracht niet of niet tijdig verricht wordt, dan zal de verhuurder niet overgaan tot levering/plaatsing of aanvang van werkzaamheden.

20.8  De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 225,00 en bij verhuur bedragen onder de 100 euro minimum 50 euro.

Uit het feit dat Peerke’s Party & Service zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de

grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21 Bijzondere bepalingen omtrent de huur.

21.1 De huurder dient het gehuurde te gebruiken op de locatie als bij het aangaan van de overeenkomst door de huurder is opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

21.2 De huur wordt aangegaan voor een door partijen overeengekomen (minimale) periode, welke aanvangt op de dag van de aflevering van het gehuurde en eindigt op de dag waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat is terugontvangen.

21.3 Wanneer het gehuurde voortijdig en binnen de (minimale) verhuurperiode wordt teruggebracht, blijft de volledige huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd.

21.4 Indien bij aflevering van het gehuurde niemand verschijnt of aanwezig is op de afgesproken plaats, is de verhuurder eveneens gerechtigd de volledige huursom over de gehele overeengekomen periode in rekening te brengen.

21.5 De Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de huurtermijn de overeenkomst niet te verlengen.

21.6 Gedurende de gehele verhuurperiode is het volledige risico inclusief het transportrisico van het gehuurde voor rekening van de huurder, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling de schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan het gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde, voor zover die schade niet door de gesloten verzekering aan de zijde van de verhuurder niet wordt gedekt.

21.7 Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadigingen.

21.8 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder de eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundigen, waarbij alleen originele onderdelen daarvoor mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, waarbij dient te worden vermeld dat alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn.

21.9 Bij onderhuur, door middel van een tussenpersoon of rechtspersoon, dient Peerke’s Party & Service hiervan op de hoogte gesteld te worden en daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben gegeven.

21.10 Verhuurder mag te allen tijde de toestand en wijze van gebruik van het materieel controleren. De huurder dient ervoor zorg te dragen dat de verhuurder, of een gemachtigde daarvan, toegang wordt verleend.

21.11 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan om enig uit de overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

21.12 bij de overeenkomst word een kopie gemaakt van een geldig id bewijs welke na beëindiging van de huurovereenkomst weer word vernietigd.

Artikel 22 Aansprakelijkheid en vrijwaring gehuurde

22.1 Tijdens de huurperiode is het gehuurde uitsluitend en geheel voor risico van de huurder.

22.2 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid betreffende schade aan het terrein, welke gevolgen zijn van plaatsing van een tent of object.

22.3 De huurder vrijwaart de huurder voor eventuele schade van derden in verband met het gehuurde

22.4 Indien er straatwerk verwijderd dient te worden voor bevestiging van een tent of object is de verhuurder niet verantwoordelijk voor terugplaatsing hiervan.

22.5 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

22.6 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering alsmede ontstane verborgen gebreken van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. Alle hieruit voortvloeiende schade dient aan de verhuurder vergoed te worden. Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.

22.7 De verhuurder dient eventuele schade aan materieel binnen 7 dagen na huurperiode schriftelijk aan huurder te melden, uitgezonderd de niet direct zichtbare schade.

22.8 Alle kosten voor reparatie, reiniging of vernieuwing van materiaal, ontstaan uit schade of vermissing tijdens de huurperiode zal worden vergoed door de huurder. De verhuurder is gerechtigd de hoogte van de in dit lid bedoelde schade middels een deskundige – op kosten van de huurder – vast te (laten) stellen.

22.9 De huurder dient een verzekering af te sluiten voor brand, diefstal, vandalisme etc. tijdens de huurperiode.

22.10 Indien het gehuurde na afloop van de huurperiode niet wordt ingeleverd of zodanig is beschadigd dat deze als ´total loss´ dient te worden beschouwd, is de huurder gehouden de nieuwwaarde aan de verhuurder te vergoeden, onverminderd de overige betalingsverplichtingen.

Artikel 23 Ontbinding gehuurde

23.1 Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval de huurder niet op de afgesproken tijd heeft betaald. Tevens komst de verhuurder de bevoegdheid toe wanneer er aanwijzingen bestaan dat de huurder zich niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, binnen de afgesproken betalingstermijn. Indien de overeenkomst voortijds ontbonden wordt wegens het niet voldoen aan zijn verplichtingen zijdens de huurder, heeft de verhuurder het recht op het verschuldigde percentage (genoemd in punt 19.8) van de totale som.

23.2 Indien de klimatologische omstandigheden of vooruitzichten te slecht zijn om een tent veilig te plaatsen en gebruiken, behoud verhuurder zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele voorschotten worden zullen worden terug betaald. Verhuurder is hierover geen rente verschuldigd.

24 Levering- en werkvoorwaarden

24.1 Levering geschiedt tot aan daar waar de auto komen kan. Bij het ophalen dient het gehuurde op die plaats/locatie ook weer klaar te staan.

24.2 Het naar binnen c.q. naar boven/beneden brengen van het gehuurde behoort niet tot de bezorging, tenzij dit uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is.

24.3 Het gehuurde dient geretourneerd te worden in dezelfde staat als bij de aflevering daarvan. Dit geldt ook voor de wijze van laden/pakken/stapelen van het gehuurde. De beoordeling van de kwaliteit van het gehuurde geschiedt uitsluitend door de verhuurder, of diens gemachtigde.

24.4 Instructies van de chauffeur dienen opgevolgd te worden.

24.5 De huurder is verplicht bij de afgifte en het ophalen van het gehuurde aanwezig te zijn, tenzij anders overeengekomen.

24.6 Wanneer bij de afgifte en/of bij het ophalen van het gehuurde de huurder respectievelijk het gehuurde niet aanwezig is c.q. gereed staat, worden er extra huur- en transportkosten in rekening gebracht.

Artikel 25 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussenpartijen gesloten overeenkomsten, daaronder inbegrepen

de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon c.q.

verblijfplaats van Peerke’s Party & Service, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt,

voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.